Всичко за Вашия автопарк

Очаквайте скоро!

Гараж | Събития и разходи | Сервизи

Всичко за Вашия автопарк

Контакти

Свържи се с нас

dashboard

Табло

Всичко за Вашите превозни средства

dashboard

Събития

Всичко за Вашите превозни средства

dashboard

разходи

Всичко за Вашите разходи

dashboard

ЛЮБИМИ

Разгледайте Вашите любими сервизи

dashboard

Гараж

Всичко за Вашите превозни средства

dashboard

Водачи

Всичко за Вашите водачи

dashboard

КАК РАБОТИ?

Никога не е било по-лесно

dashboard

Успешна поръчка

book

Общи условия

Политика и управление на “бисквитки”

dashboard

Цени

Абонаментни планове за платформата

dashboard

Поръчки

Всичко за Вашите поръчки

dashboard

Поръчка №

dashboard_sm

; г.

Партньори

Разгледайте нашите партньори

Разшири бизнеса си,

Стани партньор

Присъедини се
heart Любим сервиз
Поръчай
/

Оригинални части Алтернативни части Оторизиран

Контакти на сервиза

София,

dashboard

ЛЮБИМИ

Разгледайте Вашите любими сервизи

Flotiva.bg е уебсайт с платформа за услуги, продукти и реклама, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата Flotiva. Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този уебсайт. 

1. Дефиниции и съкращения

ОУ – Общи условия за използване на уебсайта flotiva.bg.

Уебсайт – уеб-платформа или уебсайт с адрес (URL) flotiva.bg

flotiva – платформа за услуги, продукти и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта или за публикуване на онлайн услуги, продукти и реклама, собственост на Администратора, наричан още Платформа/ Платформата.

Администратор – търговско дружество Флотива ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207624730, със седалище и адрес на управление: гр. София, София, ул. Ами Буе 46, което дружество управлява и поддържа уебсайта и платформата. За връзка c нас – тел. София, ул. Ами Буе 46, e-mail: office@flotiva.bg

Потребител – физическо или юридическо лице , което използва услугите и ресурсите на уебсайта и страна по настоящия договор - Общи условия.

Профил - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на услугите в уебсайта.

Услуги - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта flotiva.bg

Партньор - означава трето лице, което предоставя автомобилни услуги (например ремонт на автомобили, автомивка или др .) и което си сътрудничи с Доставчика на услуги

Услуга по запазване на посещение – услуга, която включва предприемане на реални действия от страна на Администратора/ flotiva, за да се запази посещение на Потребителя при даден Партньор (т.е. осигуряване на посещение за Потребителя от страна на Партньора), най-вече с цел да се даде възможност на Потребителя да получи избрана Автосервизна услуга.

Артикул – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в уебсайта flotiva.bg

ПС – Превозни средства .

МПС – моторни превозни средства

ТП- Търговско представителство

ІІ. ДАННИ ЗА flotiva

чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Администратора: „Флотива“ ООД, ЕИК 207624730, с адрес на управление в гр. София, ул. Ами Буе 46

Данни за контакт: тел:+359877762662, e-mail: office@flotiva.bg;

Надзорни органи:

Надзорен орган за защита на лични данни е : (1) Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: гр. София, п.к.1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5 ,тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, e-mail: info@kzp.bg. www.kzp.bg

2.ПРИЕМАНЕ, СЪГЛАСИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящите ОУ представляват правното споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията, правата и задълженията на страните за използването на Уебсайта и Платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на Уебсайта и Платформата flotiva.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път Уебсайта, Платформата flotiva или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на уебсайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата flotiva се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в уебсайта от Администратора и са неразделна част от настоящите ОУ

3. ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

3.1. Услугите в платформата flotiva са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на договори от разстояние. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът управлява и контролира уебсайта от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че уебсайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват достъп до уебсайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

3.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

3.5. Ако потребителски профил не е бил активен за период по-дълъг от 24 месеца считано от последното му използване, администраторът има право да изтрие профила, включително всички лични данни съхранявани в него.

3.6. Достъпът до услугите в платформата flotiva не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост. Администраторът самостоятелно (и лицензодателите му, където е приложимо) притежава всички права, правото на собственост, включително всички права върху интелектуална собственост, във и на Уебсайта и всички предложения, идеи, заявки за разширения, отзиви, препоръки или друга информация, предоставена от Вас или всяка друга страна и отнасящи се до Уебсайта.

3.7. В платформата на flotiva потребители могат да публикуват коментари, бележки, предложения, идеи или коментари по отношение на съдържанието и структурата на сайта; могат да се обръщат с въпроси, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо и/или да засяга неприкосновеността на личния живот, правото на интелектуална собственост на flotiva и/или на трети страни; да не съдържа вируси; клиентът да не извършва политически/изборни кампании, СПАМ, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на фалшив e-mail адрес или чужда самоличност. flotiva си запазва правото да премахва и/или редактира подобна информация. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.

3.8. Настоящите Общи условия не представляват продажба и не Ви предоставят права на собственост върху или по отношение на Уебсайта или каквито и да е права на интелектуална собственост върху каквато и да било част от него. Всяко неправомерно използване ще се третира като нарушение на Закона за Авторското право и сродните му права и на приложимите нормативни разпоредби, касаещи правата и защитата на интелектуалната собственост в Република България.

3.9. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя имейл адрес и телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

3.10 Със приемане на ОУ Потребителят дава съгласието си „Флотива “ ООД да обработва личните му данни (име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, телефон, електронна поща, информация за притежавани МПС, регистрационен номер) с автоматични или други средства за целите на администрирането и изпълнението на предоставяните услуги. Всяко използване на лични данни за цели, различни от предоставянето на поисканите услуги, ще бъде комуникирано отделно с Потребителя чрез потребителския му профил.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ.

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в уебсайта.

4.2. Услугите в уебсайта flotiva, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

(а) да разглеждат съдържанието на продуктите и услугите.

(б) да изпращат заявки за стоки и услуги.

(в) да запазват час за посещение при Партньор

(г) да се свързват с Партньори на flotiva чрез платформата, чрез кратки съобщения или по телефон, и да изпращат заявки и стоки и услуги, предоставяни от Партньори.

(д) да осъществяват покупки и продажби на артикули;

(е) да използват платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

(ж) да използват съвместната услуга на flotiva и на лицензирани доставчици на за куриерски услуги.

В отношенията си между Потребителите и Партньорите, предоставящи автосервизни услуги Администраторът действа като посредник.

4.4. По преценка на Администратора услугите и цените могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време. Цените, посочени на Уебсайта за услуги и стоки, предоставяни от Партньори са ориентировъчни! Те варират в зависимост от спецификата на конкретното МПС и необходимите действия, които следва да бъдат предприети от страна на Автосервиза след извършване на диагностика на място.

Цените на стоките и услугите, предоставяни от Администратора, могат да бъдат променяни по всяко време. Цената за Потребителя е тази, посочена като крайна към момента на подаване на заявката/ извършване на поръчката.

4.5. Изпращането на Заявка за стока или услуга, предоставяни от Администратора се извършват през съответния потребителски профил на Потребителя при посочените в Уебсайта условия за всяка конкретна стока/ услуга.

4.6. УСЛУГА ПО ЗАПАЗВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ

4.6.1. Потребителят може да запази посещение, съобразно правилата за предоставяне на Автосервизни услуги, описани по-долу.

4.6.1.1. Когато Потребителят иска да използва Услугата по запазване на посещение, за да заяви Автосервизни услуги (т.е. да запази посещение в Партньор за извършване на Автосервизни услуги):

a) Потребителят трябва да отвори съответна подстраница на flotiva.bg, съдържаща бутон „Изпрати поръчка” и след като кликне върху него, процедурата по запазване на посещение започва ,

b) Потребителят, чрез функциите на flotiva (на други подстраници):

i. избира Автосервизната услуга, която иска да бъде извършена в избран Партньор или предоставя информация за необходимостта от диагностициране на проблем, като поставя описание на проблема (незадължително, препоръчително съдържание),

ii. избира Партньор по избрани от него критерии (локация, цена, рейтинг на Партньора, др.), където да се извърши посещението,

iii. предоставя данните си за контакт - имейл адрес и телефонен номер,

iv. по желание: предоставя марка , модел , дата на производство на превозното средство, регистрационен № , рама на МПС, номер на двигател и предлага (удобен за Потребителя) час и дата за посещение, когато Потребителят би желал да посети Партньора, име и фамилия, както и допълнителни забележки, ако има такива.

c) Потребителят потвърждава, че е прочел и се е запознал с Общите условия и се съгласява със съдържанието им като маркира отметката за съгласие в съответното поле. Липсата на съгласие от страна на Потребителя води до невъзможност за продължаване на Услугата по запазване на посещение .
d) Потребителят изпраща заявка за връзка чрез натискане на съответния бутон (Изпрати поръчка). С изпращане на поръчката за връзка до Доставчика на услуги, Потребителят заявява Услугата по запазване на посещение, в съответствие с Общите условия.

е) Партньорът, доставчик на авто-услуги има възможност да влезе в контакт с Потребителя и да потвърди, откаже, промени направената от Потребителя заявка за посещение; да коригира дата и час. При посочване на имейл за известяване, Потребителят ще получи потвърждение на поръчката, както и информация в случай на нейната промяна. Има възможност да се свърже директно с Партньора за промяна на параметрите по поръчката. Партньорът отбелязва приключването на поръчката (извършването на диагностиката, направеното посещение и др.под.) в Платформата!

4.6.2. Всеки път, когато Потребител изрази воля за посещение на определен Партньор, с оглед получаването на определени Автосервизни услуги, предметът на Услугата по запазване на посещение е насочен към реалното извършване на посещение в избрания от Потребителя Партньор. Потребителят в рамките на тези дейности, изпраща на Партньора лични данни и данни за контакт, предоставени от него във формуляра за Услугата за запазване на посещение. Доставчикът на услуги изпраща на Партньора личните данни на Потребителя в съответствие с правилата, описани в Правилата за поверителност, които са достъпни за прочит на https://flotiva.bg-политика-за-поверителност .

4.6.3. Потребителят е запознат и е наясно с обстоятелството, че Администраторът:

4.6.3.1. Не гарантира, че избраният Партньор осигурява избраните Услуги и че ще е възможно избраните Автосервизни услуги да не бъдат предоставени на Потребителя при условията, посочени то Партньорите в flotiva (включително цитираните цени на Автосервизните услуги в flotiva)

4.6.3.2. Не поема никакви ангажименти от името на Партньора, не сключва никакви договори от името на Партньора, както и не гарантира на Потребителя, че Партньорът ще извърши услуги в полза на Потребителя.

4.6.3.4 Администраторът не гарантира, че Потребителят ще може да получи избраните Автосервизни услуги при условията, представени в flotiva от Партньорите. Администраторът ще полага най-висока професионална грижа, за да даде възможно най-голяма степен на сигурност, че информацията, предоставена в flotiva по отношение на Автосервизните услуги, е актуална и точна.

4.6.3.5 Използването от страна на Потребителя на Услугата по запазване на посещение не води до сключване на договор за Автосервизни услуги между Потребителя и Партньор или с Администратора (т.е. договор за услуги, посочени от Потребителя във формуляра за контакт).

4.6.3.6 Ако Потребителят използва Услугата по запазване на посещение (посещение при Партньор), Потребителят не е длъжен да се възползва от услугите, извършвани от Сервиза, нито да сключи договор със Сервиза. Потребителят следва да има предвид, че в случай на използване на услугата по запазване на посещение без да извърши след това реално посещение при избрания от него Партньор и без обратна връзка до същия за причините за липсата на посещение до 3 пъти, може да доведе до блокиране на профила на Потребителя!

4.6.3.7 Услугите на конкретен Партньор, се предлагат на Потребителя въз основа на отделно отношение между Партньора и Потребителя.

Всички услуги, активни към момента на работа с Платформата са описани на съответните места в уебсайта. Услугите се поръчват според функционалността към момента на заявката и се ползват съобразно посоченото в тях. Администраторът действа като посредник в отношенията между Партньорите и Потребителите, а за всички останали случаи – услуги по електронна сервизна книжка, поръчки и продажби на авточасти, или др. услуги, според действащата към момента функционалност, Администраторът отговаря по смисъла на ЗЕТ и ЗЗП пред своите потребители.

Условия за ползване на онлайн магазин [MM1] [I2] [MM3]

5. РАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

5.2. Един потребител има право на една регистрация в уебсайта с един e-mail адрес. Използването на един и същи e-mail за повече от една регистрация не е позволено. Всички права, които придобива като Потребител, са свързани с негови потребителски профил.

Закриването на Потребителски профил се извършва: по желание на потребителя, чрез изтриване на потребителски профил от бутон Изтрий акаунта, в меню Профил – настройки, достъпен за всеки потребител, с активен профил в flotiva.bg [MM4]

- чрез отправяне на заявка до Администратора за закриване на потребителски профил;

- при установяване на злоупотреби;

- след повече от 2 забележки за писане на коментари за Партньори, които не отговарят на правилата на Платформата;

Промени по потребителски профил: се извършват чрез използване на съответната функционалност в интерфейса на Платформата от самия Потребител. При необходимост, Потребителят отправя искането си за промяна към flotiva.

5.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до платформата flotiva и уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права на собственост, интелектуална собственост, права за ползване, права върху търговски марки, лицензии от какъвто и да било характер и др. подобни върху уебсайта или във връзка с платформата flotiva, които не са изрично предоставени с тези ОУ, или с изрично писмено споразумение, принадлежат на Администратора.

5.4. Един потребител може да регистрира безплатно до две превозни средства като използва безплатната версия на уебсайта. След превишаване на ограниченият брой регистрирани превозни средства е необходимо закупуване на допълнителен платен абонаментен пакет. Цената е регламентирана в уебсайта.

5.5. Използването на платформата flotiva изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение. Администраторът не носи отговорност за прекъсвания във връзката, липса на достъп до услуги или проблеми в доставката на услуги и ползването на Уебсайта поради проблеми при доставчика на съответната услуга при Потребителя (мобилен интернет, доставчик на интернет, недобро покритие на мрежова услуга, слаби технически характеристики на използваната от Потребителя техника и др.под.)

7. СЪЗДАВАНЕ, АРХИВИРАНЕ И АКТИВНОСТ НА АКАУНТ

7.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в платформата потребители и партньори съгласно ОУ.

7.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в flotiva и посочване на имейл за потвърждение на регистрацията.

7.3. След изпращане на попълнен електронен формуляр за регистрация, потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез връзка / линк, изпратен на регистрирания от Потребителя имейл адрес. Не се допуска регистрирането на един и същ имейл адрес за повече от един потребителски профил.

7.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

7.5. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията вход чрез социална мрежа: “Facebook вход”.

7.6. Продадените, спрените от движение или погинали, в т.ч. бракувани ПС на потребителя могат да се архивират в акаунта му.

а) При погиване или бракуване - информацията се запазва с бутона архивиране.

b) Спрени от движения ПС – могат да се архивират с бутона ,, архивиране‘‘. Същите могат да бъдат активирани с бутона „ Активирай‘‘ при условие, че не е надвишен лимита две ПС в гаража за използване на безплатните услуги на Уебсайта.

c) Продажба или друг вид прехвърляне на ПС - Историята на ПС след съгласието на собственика, може да се прехвърли на друг потребителски акаунт. Ако прехвърлителят на ПС желае да запази историята на прехвърленото ПС, прехвърлянето, както и запазването на историята са платени услуга и за нея се заплаща според обявената на Уебсайта цена.

d) При юридически лица, процесът на архивиране на бракувани и погинали ПС, се определят от клаузите в индивидуалния договор.

7.7 Профил, който не е активен в рамките на две години се закрива на втората година, след предупреждение посредством имейл съобщение. Администраторът не дължи допълнително уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.

7.8. Във всички случаи, в които възникне проблем с търсенето на услуга или продукт (технически, неправилна категория, статус на търсенето или друг), Потребителят следва да се свърже с администратора на платформата чрез формата за контакт или на адрес support@flotiva.bg и да опише конкретния проблем с услугата, за да бъде взет под внимание и отстранен от Администратора.

8. Условия за публикуване на обяви - Условията за рекламиране на стоки и услуги, чрез Уебсайта се уговярат в изрично писмено споразумение, сключено между рекламодател/ клиент и Администратора,

Политика за реклама - – условията за рекламиране се уговарят с изричен договор между flotiva и рекламодателя.

9. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ.

9.1 Информацията за платените услуги, предоставяни през този Уебсайт е предоставена на конкретните места на описание на услугите. Цените на услугите са посочени на Уебсайта. Администраторът отговаря за верността и точността на посочените цени към момента на подаване на заявка за използването на съответната услуга, закупуването на съответната стока.

9.2 Рекламирането на обявите или промоции се осъществява чрез показването им на заглавната страница на платформата flotiva или на посочените места на уебсайта .

9.3. Плащанията може да се извършват чрез:

Наложен платеж

Плащане с банкова карта

Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана или блокирана.

ВАЖНО!!!

При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

ВАЖНО!!!

Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. .

10. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Характеристика на Уеб услугата: Услугите, чието изпълнение започва с подаване на заявка от страна на Потребителя (напр. Попълване на електронна сервизна книжка, Услуга по запазване на посещение; Услуга по осъществяване на връзка между Потребител и Партньор; Организиране на събития, Промени по профила в Уебсайта; Запазване и прехвърляне на история за автомобил) са услуги, за които НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПРАЖНЕНО ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА, съгласно Закона за защита на потребителите. Изпълнението на услугите е започнало с момента на подаване на заявка, или най-късно с извършване на плащане по тях. Във всички случаи на услуги, чието изпълнение е започнало със заявката, или услугите, при които изпълнението започва веднага след извършване на плащане , Потребителят е уведомен с настоящите ОУ, че няма право да се възползва от правото на Отказ, съгласно правилата на чл. 57 ЗЗП.

10.1. ПРАВО НА ОТКАЗ при сключване на договор от разстояние – за поръчка и доставка на стоки, предоставяни от flotiva [MM5] [I6] . ЛИНК към он-лайн магазина и съобщение Under construction

Потребителят винаги има право по собствено желание и преценка да изтрие своя потребителски профил, да редактира същия по свое усмотрение или да изтрие съдържащата се в него информация.

12. Поверителност

12.1. Използването на платформата и нейните Услуги се счита за съгласие от Потребителя, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилно, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта политика за поверителност.

12.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейско право.

12.3 Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, включително, но не само: при промени на ОУ, промени във вида и характеристиката на Услугите, промени в цените, както и промени, които засягат съществени права на Потребителите.

12. ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОСОБИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

12.1. Всички спорове между Потребителя и Доставчика на услуги ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай че съгласие не може да бъде постигнато, споровете ще се отнасят за разглеждане в родово компетентния съд в гр. София.

Споровете могат да бъдат отнасяни от страните и за разглеждане от органи за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите или чрез платформата за онлайн решаване на спорове - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=BG , съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.).